Framdrift Arbeid Ny Bane

Tekst er sortert så nyaste aktivitet står først.
.
Gjeldande Baneteikning
.
September
KU – Konsekvensutredning for Privat Reguleringsplan er i gang med to oppdrag ute, “biologisk mangfald” og “biologisk mangfald vatn”.
Neste er å gå gjennom innspel frå høyringa og klargjere dokument for politisk vedtak, målsetting er start oktober.
.
August
Høyring for PlanProgram vart avslutte 21. august.
Oppfølgning blir å klagjere Privat Reguleringsplan – Konsekvensutredning, KU – dette skal avklare innspel fra Høyringa.
Trond Øyen Einemo er prosjektledar for arbeidet med KU, dette har starta med innhenting tilbod.
.
.
Start Høyring var 28. juni – Klikk for dokument for Høyring Planprogram – Høyring går seks veker fram til 10. august 2020 – endra til 21. august
.
Styremøte Lærdal Golfbane AS torsdag 28. mai vedtok å be Trond Øyen Einemo og metopro AS iversetting Høyring.
.
Kommunestyremøte mai 2020 vedtak: Kommunestyret er positiv til at planområdet for ny golfbane på Ljøsne vert utvida til å omfatte masseuttak på Mo, og at framlegg til Planprogram for felles planprosess vert lagt ut til offentleg ettersyn og høyring.
.
Planprogram var oppe i Formannskapet 23. april, som vedtok å sende det videre til Kommunestyret med forslag om følgjande vedtak: Kommunestyret er positiv til at planområdet for ny golfbane på Ljøsne vert utvida til å omfatte masseuttak på Mo, og at framlegg til Planprogram for felles planprosess vert lagt ut til offentleg ettersyn og høyring.
.
.
Planprogram – Innsending
Forslag Planprogram levert 14. april av metopro ved Trond Øyen Einemo for Lærdal Golfbane AS og Voll-Lunde Maskinforretning.
.
.
Sogn Sparebank bankforbindelse for Lærdal Golfbane AS.
.
.
Lærdal Golfbane AS etablert, 26. mars 2020.
Signering rammeavtalar om feste 30 år, februar 2020.
.
.
Offentleg Høyring Prosjekt Ny Golfbane
Kunngjering av oppstart og offentleg høyring av prosjekt (på Sløgrandane) fram til februar 2020.
Prosjekt presentert ved Odd Inge Mo på arrangement LNU, 11. desember 2019.
Ekstraordinært Årsmøte i Lærdal Golfklubb, godkjenning AS og arbeid med ny plan, 20. november 2019.
Golfklubben presentert prosjekt for Formannskapet, 14. november 2019.
Oppstartmøte med Monika Lysne, Alf Magne Hjellum, 11. november 2019.
Start arbeid med område ved Ljøsne Skule, Sløgrandane og elva Nivla.
.
.
.
Stopp arbeid med område på Nedre Ljøsne.
Stopp første baneområdet grunna auke kostnad etter ny kalkyle bru, september 2019.
.
Før stopp vart følgjande gjennomført, alt vert nytta i videre arbeid.
Kunngjering av oppstart offentleg høyring av prosjekt (Nedre Ljøsne) – gjekk fram til 10. august 2019.
Godkjenning forslag prosjekt, vedtak om offentleg høyring prosjekt, Lærdal Kommunestyre, 19. juni 2019.
Golfklubben presentert prosjekt for Lærdal Kommunestyre, 19. juni 2019.
Våren 2019, forprosjekt utarbeid av Harald Husabø, BDO. Golfklubben fikk støtte frå LNU kr. 125000 – levert til LNU ved Ole Ramshus Sæltun juni 2019.
Ekstraordinært Årsmøte i Lærdal Golfklubb som godkjente at Styret kan bruke midlar på arbeid med ny bane, 8. januar 2019
Norges Golfforbund ved Pål Melbye på synfaring, august 2018.
Baneteikning klar, Morten Asperheim.
Fleire møte med grunneigarar på Håbakken og hos LNU, signering rammeavtaler.
2017-2018 Fleire møte hos Lærdal Næringsutvikling, LNU (Arve Tokvam) med Lærdal Kommune (Jan Geir Solheim, Magnhild Aspevik, Magne Grøttebø, Monika Lysne), Lærdal Bondelag (Njal S. Golf), NIF Sogn og Fjordane (ingrid Narum), Visit Sognefjord (Ståle Brandshaug).